Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Toepasselijkheid en Het aanbod

Artikel   3 – De overeenkomst

Artikel   4 – Herroepingsrecht van de consument

Artikel   5 – Verplichtingen in geval van herroeping

Artikel   6 – Uitzondering op herroepingsrecht van de consument

Artikel   7 – De prijs

Artikel   8 – Conformiteit en garantie

Artikel   9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Toepasselijk recht en Forumkeuze

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 1. Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Lynx Reman & Services een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Lynx Reman & Services: de handelsnaam van de eenmanszaak van de heer Frank Rijnders, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Otterlaan 7 te (6741 VD) Lunteren, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72725303;
 4. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Het aanbod

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Lynx Reman & Services en op iedere overeenkomst die Lynx Reman & Services aangaat met de klant.
 2. Ieder mondeling dan wel schriftelijk aanbod van Lynx Reman & Services is vrijblijvend en kan door Lynx Reman & Services onverwijld na de aanvaarding worden herroepen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Lynx Reman & Services gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden zaken en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lynx Reman & Services niet.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lynx Reman & Services onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lynx Reman & Services is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lynx Reman & Services passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Lynx Reman & Services daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Lynx Reman & Services kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lynx Reman & Services op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Lynx Reman & Services zal bij de zaak of dienst aan de consument de in artikel 6:230m BW opgenomen informatie op duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekken.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht van de consument

 1. Bij een consumentenkoop heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen is verstreken.
 2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd gaat de in lid 1 bedoelde bedenktijd in na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen. Indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat de in lid 1 bedoelde bedenktijd in na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen. Bij een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode gaat de in lid 1 bedoelde bedenktijd in na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Lynx Reman & Services retourneren, conform de door Lynx Reman & Services verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn handelen verder is gegaan dan hetgeen is toegestaan op grond van het vorige lid.
 5. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht zendt hij de ontvangen zaak onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen terug of overhandigt deze aan Lynx Reman & Services.
 6. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken.
 1. De in lid 5 bedoelde bedenktijd gaat in na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 2. Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.

 

Artikel 5 – Verplichtingen in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt hij de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.
 2. Lynx Reman & Services vergoedt onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds terug ontvangen is door Lynx Reman & Services of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

Artikel 6 – Uitzondering op herroepingsrecht van de consument

 1. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 1. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
 2. een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:

1°. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht; 2°. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;

 1. een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;
 2. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:

1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

2°. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;

 1. een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
 2. een consumentenkoop betreffende:

1°. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 2°. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

3°. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

4°. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

5°. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

6°. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

7°. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

 1. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden zaken en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Lynx Reman & Services zaken of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Lynx Reman & Services geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Lynx Reman & Services dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van zaken of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Lynx Reman & Services niet verplicht de zaak volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. Lynx Reman & Services staat er voor in dat de zaken en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Lynx Reman & Services er tevens voor in dat de zaak geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Lynx Reman & Services, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Lynx Reman & Services kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Lynx Reman & Services komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Lynx Reman & Services is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 1. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Lynx Reman & Services en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Lynx Reman & Services zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Lynx Reman & Services kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Lynx Reman & Services geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Lynx Reman & Services het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal Lynx Reman & Services zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Lynx Reman & Services.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Lynx Reman & Services tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Lynx Reman & Services bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Elektrische onderdelen worden niet geruild of teruggenomen.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en Ontbinding

 1. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Lynx Reman & Services zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens Lynx Reman & Services heeft voldaan.
 2. Lynx Reman & Services is zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd om door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door Lynx Reman & Services geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 3, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Indien de klant de door hem verschuldigde bedragen niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lynx Reman & Services te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Lynx Reman & Services het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid, met uitzondering van schade die is ontstaan door opzet of grove schuld, van Lynx Reman & Services is uitgesloten, behoudens voor zover uit dit artikel anders blijkt.
 2. In afwijking van lid 1 geldt ten aanzien van de consument dat Lynx Reman & Services zijn aansprakelijkheid beperkt tot vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie of zaak. Iedere aansprakelijkheid, met uitzondering van schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Lynx Reman & Services, is uitgesloten daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 3. De door Lynx Reman & Services te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het op grond van de overeenkomst door Lynx Reman & Services voor de specifieke opdracht of zaak gefactureerde en door de klant betaalde bedrag (exclusief omzetbelasting).
 4. In geval van een onrechtmatige daad van Lynx Reman & Services, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Lynx Reman & Services rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Lynx Reman & Services slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 10.000,– (zegge: tien duizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, en in ieder geval nimmer meer bedragen dan de som waarvoor Lynx Reman & Services verzekerd is.
 5. Aansprakelijkheid van Lynx Reman & Services voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in voornoemd lid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 10.000,– (zegge: tien duizend euro).
 6. Iedere schadevergoedingsvordering vervalt indien de klant niet binnen 3 (drie) maanden na het ontstaan van een schadevergoedingsvordering schriftelijk melding daarvan heeft gedaan bij Lynx Reman & Services. Iedere aansprakelijkheid verjaart door het verloop van 1 (één) jaar vanaf de schadedatum.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Lynx Reman & Services beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lynx Reman & Services, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Lynx Reman & Services ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lynx Reman & Services binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van Lynx Reman & Services niet op, tenzij Lynx Reman & Services schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Lynx Reman & Services, zal Lynx Reman & Services naar zijn keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en Forumkeuze

 1. Op overeenkomsten tussen Lynx Reman & Services en de klant en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Met betrekking tot alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, heeft alleen de Nederlandse rechter rechtsmacht en is alleen de rechtbank binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lynx Reman & Services bevoegd, behoudens voor zover anders mocht voortvloeien uit artikel 108 lid 2 Rv.

 

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

Aan Lynx Reman & Services

Otterlaan 7

6741 VD Lunteren

Telefoon: 06 42 42 42 24

e-mail: info@lynx-reman.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.